کاتر ,قیچی هیدرولیک لوکاس مدل اس 700 ای.

 برای جستجو و نجات جاده ای , حوادث حمل و نقلی , ترافیکی است.

کاربرد قیچی ها هیدرولیک

قیچی ها ابزار نجاتی هستند که منحصرا برای بریدن قطعات مختلف وسایل نقلیه طراحی شده اند.آنها برای نجات قربانیان گیر افتاده ودر خطر به کار میروند.از آنها برای بریدن در و سقف ، محورها و پایه های در ، فرمان و پره ها ی چرخ استفاده میشود. به منظور بریدن اجسام سخت و خشک (مانند آرماتورهای ساختمانی ) تیغه ها شیار دار هستند (قیچی قفل بر )

نکات مهم :
احتمال حادثه

نباید هیچگونه تلاشی در جهت بریدن میله فرمان،نگهدارنه های سپر قوی ، کمک فنر، میله های ریل راه آهن ، لوله ها و سایر اجسام مشابه صورت می گیرد .بریدن مواد سخت وخشک ممکن است سبب آسیب دیدن تیغه های قیچی شود.

دقت کنید هنگام بریدن اشیایی که یک سر آنها آزاد است بوسیله تراشه ها و خرده های شئ آسیب نبینید.

برای بریدن تا جایی که ممکن است از قیچی قفل بر استفاده کنیدزیرا نیرویی که برای بریدن بکار می رود در آن بیشتر از هر جای دیگر است.
عملکرد سوپاپ فشار در دسته کنترول

اگر اتصالات به خوبی در محل خود جا نیفتاده باشد مانع از برگشت روغن میشود.در این صورت سوپاپ فشار که در دسته کنترول قرار دارد بطور اتوماتیک فعال شده و ابزار و عملیات را محافظت می کند .

فعال شدن سوپاپ فشار سبب چکه کردن رو غن از ته دسته میشود.

فورا کلید رله موتور منبع انر زی هیدرولیکی را در وضعیت خنثی قرار دهید و اتصالات را مجددا بطور صحیح وصل نمایید.

 

 

لوکاس اس700 ای

Lukas s700E

جدا کردن قیچی ها

برای جدا کردن اتصالات مابین قیچی ها وموتور منبع انرزی هیدرولیکی باید کلید رله رادروضعیت خنثی قرار دهید. حالا می توانید قیچی را جدا کرده و ابزاردیگری را به جای آن به موتور منبع انر‍‍‍‍‍ژی هیدرولیکی وصل نمایید.

وصل کردن مجدد قیچی مستلزم قرار دادن کلید رله در وضعیت خنثی می باشد.

نوع و میزان باز شدن تیغه ها

نقشه قطعات

کد کا لا

میزان باز شدن تیغه

نوع

386.561.4

283.339.5

میزان باز شدن تیغه بازوها

50 میلی متر

S  50

385.031.5

180.558.4

میزان باز شدن تیغه بازوها

140  میلی متر

S140

384.315.7

059.347.6

میزان باز شدن تیغه بازوها

185 میلی متر

S180

386.135.0

593.286.6

میزان باز شدن تیغه بازوها

200 میلی متر

S200-49

386.135.0

593.069.3

میزان باز شدن تیغه بازوها

260 میلی متر

S260

396.646.7

593.208.4

میزان باز شدن تیغه بازوها

270 میلی متر

S270-71

386.646.7

593.206.8

میزان باز شدن تیغه بازوها

165 میلی متر

Rs165-65

386.646.7

593.345.5

میزان باز شدن تیغه بازوها

170 میلی متر

Rs170-105

تعویض تیغه های قیچی

آستین لاستیکی محافظ را بردارید، تیغه های قیچی را تا جائیکه لولا و حلقه ای که لولا درون آن است قابل دسترس باشدببندید. حلقه ای که لولا درون آن جای گرفته را خارج کنید ولولا را از درون آن بیرون آورید. پس از بیرون آوردن آستین لاستیکی محافظ، مهره 6 گوش و لولا،تیغه ها را خارج کنید . تیغه ها و اولا ها را با روغن مناسب چرب کنیدو آنها را بترتیب عکس باز کردن دوباره ببندید.هنگام محکم کردن مهره شش گوش به زمان پیچاندن مهره توجه داشته باشیدمثال (30-40N M/S 140) لولا را با زاویه 15 درجه بپیچانید.

قیچی, هیدرولیک,لوکاس, نجات, جاده ای, حمل و نقلی ترافیکی

 

تیز کردن تیغه های قیچی

تیغه های قیچی می توانند بدون نیاز به سختکاری مجدد(ابدیده کردن مجدد) تا حدود 200 میلی متر تیز شوند.در هنگام تیز کردن تیغه ها مطمئن شوید که زاویه تیغه وپهنای تیغه حفظ شود.سح داخلی وصاف تیغه ها را تیز نکنید.

تمامی ابزارو ضمائم آنها باید در جای خشک و پاکیزه نگهداری شوند. 
عملکرد قیچی ها

دستگاه به کمک فشار دادن شاسی(دکمه فشاری) که در دستگیره کنترول و در وضعیت اتو ماتیک مرکزی قرار داشته ودو عملکرد همزمان دستگاه یعنی سرعت وقدرت را کنترول می کند بکار می افتد.

وضعیت خنثی : دکمه شاسی (دکمه فشاری) توسط فنر در وضعیت خنثی نگهداشته میشود.

بستن: بر آمدگیهای ته سه گوش را فشار دهید، تیغه های قیچی بسته می شود.

باز کردن: برآمدگیهای کروی را فشار دهید، تیغه های قیچی باز میشود.

برای از کار انداختن و توقف حرکت : دکمه فشاری(شاسی) را آزاد کنید.تیغه های قیچی بلا فاصله از حرکت می افتد (وضعیت خنثی) . فشار اضافی که برای عملکرد در قیچی بکار رفته بود باقی می ماند. روغن اضافی که در دسته کنترول جریان پیدا میکند سبب میشود که قیچی بتواند در هر جهتی که کار میکند از حرکت باز ایستد وبدون اینکه به حا لت اولیه برگردد در همان حال باقی بماند.

برای روشن کردن دوباره دستگاه دکمه فشاری(شاسی)را که روی آن باز یا بسته حک شده است بر حسب نیاز فشار دهید.

پس از استفاده یا در مواقع آماده باش تیغه های قیچی را کاملا باز کنید.میزان سرعت و فشار وارده بر تیغه های قیچی با بیشتر یا کمتر فشردن دکمه فشاری کنترول میشود.این بدان معناست که برای رسیدن به حد اکثر سرعت و ماکزیمم نیرو باید دکمه فشاری(شاسی) را تا ته فشار داد.

نقص فنی، دلایل، برطرف کردن نقص

در قیچی ها

نقص

دلایل

برطرف کردن نقص

قیچی نمی تواند از حداکثرکارآیی

 خود بهرمند شود

دکمه فشاری (شاسی)

کاملا فشار داده نشده

دکمه فشاری را کاملا تا ته فشار دهید

قیچی کار نمیکند یا خلاف جهت

مورد نظر کار میکند

در خلال تعویض شلنگها یا اتصالات جای

لوله فشار روغن ((P با لوله بازگشت روغن (T)

عوض شده است

تعویض درست را با توجهبه انچه که در توضیحات نگهداری گفته شده انجام دهید

قیچی وصل نمیشود

تجمع فشار بر اثر با لا رفتن دما

(این عمل ممکن است موجب نشت روغن در

فاصاه موجود ما بین شلنگهای دسته کنترول شود)

از سوپاپ فشار استفاده کنید

نشت روغن در دسته کنترول

شتنگ بازگشت به خوبی وصل نشده است

کلید رله موتور پمپ را در وضعیت مرکزی قرار داده و شلنگ را بطور صحیح متصل کنید

علیرغم کار کردن دکمه های

کنترول قیچی کار نمی کند

شلنگ فشا قطع شده یا وصل نیست

کاید رله موتور پمپ را در وضعیت مرکزی قرار داده و شلنگ را بطور صحیح متصل کنید

روغن در شلنگها و اتصالات

آن چکه میکند

شلنگها آسیب دیده اند

شلنگها را تعویض کنید

سطح (رویه) شلنگها پوسیده واز

بین رفته است

با مایعات و محلولهای شیمیلیی

قوی در تماس بوده است

شلنگها را تعویض کنید

روغن در هر نیمه اتصالات

 نشتی (چکه) می کند

نشتی

اتصا لات را تعویضکنید

تیغه ها هنگام بریدن

 شل ورها هستند

تیغه ها به خوبی به سر قیچی

بسته نشده اند

تیغه ها را دوباره تنظیم کنید

تجمع فشار در تیغه ها بدون اینکه بارگیری

 شوند در هنگام باز شدن یا بسته شدند

مهره شش گوش ولولای مرکزی

بیش از اندازه محکم شده اند

تیغه ها را دوباره تنظیم کنید

تیغه ها آسیب دیده ا ند

تیغه ها کند شده اند

آنها (تیغه ها)را میتوانید تا  2 میلی متر تیز کنید در غیر اینصورت آنهارا تعویض کنید

 

 

Application of hydraulic shears

Scissors are a utility tool designed exclusively for cutting various vehicle parts. They are used to save the victims and are at risk. They are used for cutting down and the roof, the axes and pivots, the steering wheel and the blades of the wheel. Gets For cutting hard and dry objects (such as construction reinforcements), the blades are grooved (locking scissors)

important points :
Chance of incident

No attempt shall be made to remove the steering rod, strong shields, shock absorbers, rail rails, pipes, or similar objects. Damage to scissors may be caused by hard materials.

Be careful not to damage objects that are free from their heads when cutting objects.

Use the scissors to slip as far as possible, because the force used to cut is more than anywhere else.
Function of the pressure valve in the control category

If the fitting does not fit well into place, it prevents oil from returning. The pressure valve, which is in the control panel, is automatically activated and protects the tool and operation.

The activation of the pressure valve increases the flow of water from the bottom of the tank.

Immediately place the hydraulic relay motor switch in the neutral position and connect the connections again correctly.
Separating Scissors

To remove the connections between the scissors and the hydraulic power source, the relay key must be set to neutral. Now you can remove the scissors and attach another tool to the hydraulic power source instead.

Reaming the scissors requires the relay switch to be in neutral position.

Replacing the scissor blades

Remove the protective rubber sleeve, secure the scissor blades so that the hinges and hinges inside the hinge are accessible. Remove the loop that holds the hinge inside. Remove the vulla from inside it. Remove the blades after removing the protective rubber sleeves, the nuts 6 and the hinges. Fill the blades and the first ones with oil and open them again. When tightening the hexagon nuts, turn the hinge at 15 degrees to make sure the nut is tightened. For example, (30-40N M / S 140).

Sharpening scissors blades

Scissor blades can sharpen up to 200 mm without having to be re-tightened. When sharpening the blades, make sure that the blade angle and blade width are maintained. Do not sharpen the blades and sharpen the blades.

All appliances and their appendages should be kept in a clean place.
Scissor performance

The device is used to push the chassis (push button) in the control knob and in the central ophthalmic position and control both the device’s simultaneous operation, speed and control.

Neutral state: The chassis button (push button) is held in neutral by the spring.

Close: Press the bottom of the throat, the scissor blades will close.

Open: Press the spherical bulb, open the scissor blades.

To stop and stop the movement: release the compression button (chassis). The scissors will move away immediately (neutral state). Excess pressure applied to the scissors function. The excess oil flowing into the control group causes the scissor to stop moving in any direction it operates and remain in the same position before it returns to the original state.

Press the push-button (chassis) engraved on it open or closed as needed to turn on the device again.

After use or in case of standby, fully open the scissor blades. The speed and pressure on the scissor blades will be controlled with more or less pressing of the push button. This means that in order to reach the maximum speed and maximum force, the button mustbe pressed. Pressed the chassis to the bottom