اسپیریدر یا فک نجات هیدرولیک لوکاس مدل اس پی 300 ای که برای جستجو و نجات جاده ای و حوادث حمل و نقلی و ترافیکی به کار برده میشود

 

فکهای شکافنده

فکهای شکاف دهنده ابزار نجات هیدرولیکی هستند که اختصا صا برای شکاف دادن ،خارج کردن همراه با فشار وکشیدن طراحی شده اند. آنها برای نجات مصدومین گیر افتاده و در خطر به کار می روند.از فک شکاف دهنده برای شکستن و کندن درها وعقب کشیدن صندلی ها ،بلند کردن وسایل نقلیه ، عقب کشیدن و جابجا کردن قسمتهای مختلف وسایل نقلیه به صورت افقی یا عمودی، خارج کردن لو له ها وپایه ها برای کندن میله فرمان و بوجود آوردن راهی برای خروج مصدومین بکار میروند.

از این ابزار برای اهداف صنعتی هم استفاده می شود.
شکاف دادن : نوکهای فک شکاف دهنده

نوکهای فک شکاف دهنده بوسیله مهرهای که حول محور خاصی می چرخد به بازوی شکاف دهنده متصل میشود. برای تعویض نوک فک شکاف دهنده لولا را که داخل سوراخ فنری کروی شکلی قرار دارد بیرون بکشید. پس از تعویض نوک فک شکاف دهنده لولا را داخل سوراخ فرو برید.هنگامی که از جا افتادن لو لا مطمئن شدید آنرا تا انتها به داخل سوراخ فشار دهید.

بازوهای فک شکاف دهنده  ونوکهای تمامی مدلهای فکهای شکاف دهنده به منظور جلوگیری از لغزیدن ولیز خوردن اشیاء در قسمت خارجی و داخلی آن دندانه دار است.توصیه میشود که از قسمتهای دندانه دار برای شکافتن و بیرون آوردن (بافشار) استفاده شود.اگر مکررا فک شکاف دهنده را داخل سوراخی که باز کردهایم فرو ببریم مانع از شکستن و سر خوردن نوکهای فک شکاف دهنده و افزایش قدرت آن می شویم.
شکافتن : از نوک های فک شکاف دهنده می توان برای شکافتن در عملیات نجات مخصوص، بطور مثال: برای بوجود آوردن راهی برای دستیابی به مصدومان در مواردی مانند: تصادفات اتوبوس یا قطارها استفاده کرد.

کشیدن- زنجیرهای کشنده:

ابتدا زنجیر های کشنده را وصل کنید .نوک فک شکاف دهنده را بردارید (جدا کنید) فک شکاف دهنده را باز کنید.

زنجیر ها را با قلا بهایی در اطراف نقطه ای که می خوتهید کشش بر آن وارد شود (مانند : میله فرمان و یا محور جلویی ) محکم کنید. زنجیر را به گیره ای که با لولا در نوک بازو های فک شکاف دهنده قرار دارد قفل کنید.

برای محکم کردن زنجیر های گیرها گیره را فشار دهید وزنجیر را تا جایی که امکان دارد بکشید. سپس فک شکاف دهنده را ببندید .

اگر نیروی کششی زنجیر ها برای عملیات کافی نیست عملیات نجات را با تنگ تر کردن زنجیرها ادامه دهید .

به عبارت دیگرفک شکاف دهنده را باز کنید.زنجیر ها را مجددا تنگ کنید و مجددا بکشید.

نوع و میزان شکافندگی در  فکهای شکافنده

پیش از استفاده :

کلید رله موتورمنبع انر‍ژی را در حالت خنثی قرار دهید . پوشش های محافظ را از روی اتصالات بردارید و شلنگهای فشار قوی را متصل کنید.پوششهای محافظ رابه یکدیگر متصل کنید تا از ورود آلودگی وگرد و خاک جلو گیری کند .
نکات ودستورالعملهای مهم

عملکرد سوپاپ فشار در دسته کنترول فک شکاف دهنده :

اگر اتصالات به خوبی در مکان خود جا نیا فتاده باشد مانع از برگشت روغن می شونددر این حالت سوپاپ فشاری که در دسته کنترول قرار دارد بطور اتوماتیک فعا ل شده و ابزار را محافظت میکند.

فعال شدن سوپاپ فشارسبب چکه کردن روغن از ته دسته میشود. فورا کلید رله موتور منبع انرژی هیدرولیکی را در وضعیت خنثی قرار دهیدو مجددا اتصالات را بطور صحیح وصل نمایید.

جدا کردن فک شکاف دهنده :

برای جدا کردن اتصالات ما بین فک شکاف دهنده و موتور منبع انرژی هیدرو لیکی کلید رله را در وضعیت خنثی قرار دهید . اکنون میتوانید فک شکاف دهنده را جدا کنید و ابزاردیگری را به جای آن متصل نمایید وصل کردن مجدد فک شکاف دهنده مستلزم قرار دادن کلید رله در وضعت خنثی می باشد.

با زوهای فک شکاف دهنده :

در خلال عملیات مرقب عیوب با زوهای فک شکاف دهنده باشد.اگر نیاز بود عملیات را متو قف کنید و ابزار را مجددا وصل نمایید. اگر نقص دستگاه بر طرف نشد و همچنان ادامه داشت باید عملیات را متوقف کرد. در این صورت با عامل فروش ویا یکی از عوامل صلا حیت دار کارخانه تولید کننده تماس بگیرید.

عملکرد اضطراری :

فکهای شکاف دهنده میتوانند به کمک پمپهای دستی نیز عمل کنند . اما توجه داشته باشید در آن صوت زمان باز و بسته شدن با زوها طو لانی تر خواهد شد .
عملکرد :

دستگاه به کمک فشار دادن شاسی (کلید یا دکمه فشاری) که دردستگیره کنترول و در وضعیت اتوماتیک مرکزی قرار داشته و دو عملکرد همزمان یعنی سرعت وقدرت دستگاه را بر عهده دارد بکار می افتد.

وضعیت خنثی :

شاسی (دکمه فشار ) به کمک فنری در وضعیت مرکزی قرار می گیرد .

باز کردن:برآمدگیهای سه گوش را فشار دهید تا بازوها ی فک شکاف دهنده باز شود.

بستن : بر آمدگیهای کروی را فشار دهید تا بازوها ی فک شکاف دهنده بسته شود.

برای از کار انداختن و توقف حرکت دستگاه :

شاسی (دکمه فشاری) را آزاد کنید. بازوها ی فک شکاف دهنده بلا فاصله از حرکت باز می ایستد (وضعیت خنثی ). فشار اضافی فک شکاف دهنده در هنگام بار گیری بواسطه سوپاپ دو گانه توقف کننده باقی می ماند .

روغن اضافی که در دسته کنترول جریان پیدا می کند سبب می شود که فک شکاف دهنده بتواند در هرجهتی که کار میکند از حرکت بایستد وبدون اینکه به حالت اولیه برگردد در همان حال باقی بماند .

برای روشن کردن دوباره دستگاه شاسی (دکمه فشاری) را که روی آن نوشته شده است باز یا بسته بر حسب نیاز فشار دهید.بعد از استفاده یا در حالت آماده باش بازوهای فک شکاف دهنده را فقط تا حدود 3 میلی متر ببندید.

 

 

Hydraulic Splitter or Jumper Lexus SSP 300 is used to search and save road and traffic accidents and traffic accidents.

Splintering jaw

Split jaws are hydraulic rescue tools designed specifically for slitting, pulling out and squeezing. They are used to save injured people and are at risk. From the jawbreaker, to break and pull the doors and pull the chairs, pick up vehicles, pull back and move the various parts of the vehicles horizontally or vertically. Loads and pillars are used to pull the steering wheel and create a way to leave the injured.

This tool is also used for industrial purposes.
Slit: jaw split ends

The jawbone tips connect to the splitter arm by means of a stroke that rotates around a specific axis. To replace the tip of the jaw, pull the hinge splitter into a spherical spring hole. After replacing the tip of the jaw, slip the hinge into the hole. When it’s safe to slip it, push it into the hole to the end.

Jawbone jaws and jaws are all jaw-jaw models to prevent slippage of objects in the outer and inner parts of the toothed teeth. It is recommended that the toothed parts be used to split and pull (with pressure). If the jaw is slotted repeatedly We drown the donor into the hole we opened, preventing the splitting of the jaw and breaking the jaw and increasing its strength.
Split: The jawbone tips can be used to split into special rescue operations, for example: to create a way to reach the victim in cases such as bus or train crashes.

Dragging – Deadly Chains:

First, attach the killer chains. Remove the jaw splitter (remove) the jaw splitter.

Tighten the chains with a bucket around the point you are trying to stretch (such as the steering wheel or front axle). Lock the chain to a clamp with a hinge at the tip of the jawbars.

Press the clamp to tighten the chains of the clips. Push the buckle as far as it will go. Then close the jaw splitter.

If the tensile strength of the chains is not sufficient for operation, continue the rescue operation by tightening the chains.

In other words, open the cracker. Restart the chains again and pull them back.

The type and extent of fracture in the fracture jaw
Before use:

Put the engine relay key in the neutral state. Remove protective coatings from the joints and attach high pressure hoses. Connect protective covers to prevent contamination and dirt from entering.
Tips and instructions are important

Pressure Valve Function in Jaw Control Splitter:

If the fittings are well fitted in their place, they prevent the oil from returning. In this case, the pressure valve that is in the control category is automatically activated and protects the tool.

The activation of the pressure valve is carried out by the drainage of the oil from the bottom. Immediately place the motor’s relay key in the neutral state of the hydraulic power source and re-connect the connections correctly.

Separate Jaw Splitter:

To separate the connections between the jaw splitter and the hydraulic power source, place the relay key in a neutral position. Now you can unplug the jaw and connect another tool to it instead. Reassembly of jaw splitter requires placing the relay key in the neutral state.

With Jaw Splitter:

During operation, breakage of the defects with the jaws is broken. If you need to stop the operation and reconnect the instrument. If the device fails and continues, the operation should be stopped. In this case, contact the sales agent or one of the prominent manufacturers of the plant.

Emergency function:

Split jaw can also be operated with manual pumps. But note that the opening and closing time will be shorter.
Function :

The device is used to push the chassis (key or push button) that is in control and in the central auto position, and simultaneously operates simultaneously at the speed and end of the device.

Neutral status:

The chassis (push button) is placed in a central position with a spring.

Open: Press the triangular bulges to open the jawbroods.

Close: Press the spherical incisions to close the jawbone arms.

To disable and stop the device:

Release the chassis (push-button). The jawbone arms stand immediately out of motion (neutral state). The extra pressure of the jaw splinter remains when stopped by a double stop valve.

The excess oil flowing into the control group causes the jaw splinter to stand motionless at any time, and will remain at the same time to return to its original state.

To re-enable the chassis device (press the button), which is written on it, open or close as needed. When using or in standby mode, close the jaws of the jaw just about 3 mm