کاتر ,قیچی هیدرولیک لوکاس مدل اس 700 ای.

 برای جستجو و نجات جاده ای , حوادث حمل و نقلی , ترافیکی است.

Continue reading